Volmaakt

Zijn overgave

Zijn overgave

Jezus Christus is mens geworden. Hij heeft Israël en ons bestaan volkomen gedeeld, behalve de zonden.

I. Gods Zoon is mens geworden. Hij is de Immanuël. God met ons. 
Hij is geboren in Bethlehem en zijn wieg was een voerbak, een kribbe. Daar lag Gods Zoon, nederig en klein, in doeken gehuld. Om in alles ons gelijk te zijn, behalve de zonde.
Deel van kerstschilderij
Zijn ‘wieg‘ stond in Israël, in Bethelehm. Hij was een Joodse jongen, op de 8e dag werd Hij besneden en in alles heeft Hij Gods wetten volmaakt gehoorzaamd en vervuld.
 
In de plaats van Israël en in onze plaats heeft Hij God, Zijn Vader, in alles gehoorzaamd. En Hij heeft voor alle overtredingen van de wet, waarop de vloek van God stond, de straf gedragen.  Dat gebeurde op het kruis van Golgotha.
Schilderij van Simeon die het kind Jezus in zijn armen houdt. Met Anna 
II. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon.  luidt een bekend lied. Stel je dat toch eens voor! God schiep door Zijn Zoon alle dingen. Hij heeft, na de zondeval, toen 't beeld van God in de mens vertroebeld en verduisterd was, dat beeld weer hersteld en waargemaakt.
In onze plaats  Voor ons. !!! 

Daarom belijden wij : 
Heere Jezus, U bent Gods openbaring, Gods gerechtigheid en Heiligheid, Gods relatie, God met ons. U bent volmaakt  en maakt ook ons volmaakt. 
 
 
III. De Hebreeuwse naam van Jezus is Jeshua. Dat betekent: de Heere geeft/is heil, de Heere redt Hij is werkelijk Redder en Verlosser. Hij doet Zijn Naam alle eer aan. Want Hij redt en verlost. Van zonden en schuld en van alle onvolmaaktheid (dat het leven onvoltooid is en blijft, niet af is) . 

De Bijbel vertelt ons in Hebreeen 10:10 en 14, dat wij geheiligd en volmaakt zijn. Niet door eigen verdienste of goede werken, of dat we alles volmaakt goed hebben gedaan. Nee, wij zijn geheiligd en volmaakt in en door Jezus Christus. Hij is gekomen om Gods wil helemaal te doen.

Over Zijn Overgave,
Gods wil 
 
Vader, zei U: “ Hier ben Ik, om Uw wil te doen”
Wij zijn door die wil geheiligd.
Uw lichaam en uw bloed als offer voor ons gebracht,
alleen zo zijn we voor eeuwig gereinigd,
in en door U beveiligd.
 
Nee, ‘t was geen toeval dat U trof,
noch ‘als je zo leeft moest ‘t daar wel van komen. ‘
U gaf vrijwillig U aan de Vader prijs,
God zal Zelf voorzien in het Lam, 
wie had durven dromen.
 
Gods’ wil door U volkomen waargemaakt;
De boze had daardoor ‘t nakijken.
U verloste ons van zijn slavernij en boze macht.
Zijn vaandel over ons leven
moest hij strijken.
 
Heere Jezus, uw verlossend lijden en sterven,
het rustpunt, ook van mijn zo zoekend hart.
Hoewel soms aangevochten, neergeveld en toch weer opgeheven.
Wij gaan ten einde toe, 
door Uw Woord en genade, 
vanaf de start.
 
U hebt ons door uw eigen dood verzoend. 
U verloste ons van al onze zonden.
Gekocht en betaald zijn wij, 
met uw dierbaar bloed,
dat heelt alle wonden.
 
 
Sjaak Maliepaard

Alleen daardoor zijn wij in en door Hem geheiligd, dat is apart gezet en toegewijd aan God. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd.
 
Verder zegt Gods Woord 
Want met een offer (dat is Zijn kruislijden, sterven en opstanding)  heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt .     
Schilderij van de Kerst.

Jeshua/Jezus is Gods Zoon, Immanuël, God met ons, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om Israël en ons los te kopen en te verlossen.

Betekenis van het schilderij: 

(Boven) Aan Juda, de vierde zoon van Jakob bij Lea beloofd als de Silo (Gen 49:10), (Links)  Door Mozes aangekondigd als de profeet, naar wie Israël moest luisteren, Deut. 18:15,18,(Midden), Gods eigen Zoon aangekondigd en gekomen Matth. 1:21(Rechts) Jezus doop in de Jordaan, Zijn zalving met de Geest. Jes 61:1ev, Matth. 3:17 (Onder) Zijn geboorte overeenkomstig de Schriften in Bethelem, Micha 5:1

Gedicht Kerst
KERST
 
U deelde ons aards, gevallen bestaan
zo volkomen, 
behalve de zonden!
U heelde wat wij hadden mis gedaan,
bedekte met uw heilig leven
die dodelijke wonde.
 
U gaf zich vrijwillig, 
U werd mens,
ja, dienstknecht van ons allen!
Gehoorzaam en met passie 
ging U Gods reddingsweg.
Geen van de 
U gegeven mensenkinderen
liet U ter aarde vallen.
 
Die ene nacht 
vervuld van goddelijk, hemels licht.
Over de gevallen schepping,
ja, over u en mij straalt, 
in kribbe en kruis, 
onverdiend,
Gods vriendelijk Aangezicht 
 
Wij knielen voor Uw zetel neer
Gij, mens geworden koning.
Jezus Christus,  
Heiland en Gods Zoon.
Kies ook mijn arme zondaarshart 
tot uwe woning.
 
Sjaak Maliepaard
                                            
 
 

IV. Jezus heeft zichzelf voor Israël en voor ons overgegeven als zoenoffer door Zijn komst in deze wereld(Kerst) door Zijn volkomen gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord en door Zijn plaatsvervangejnd lijden en sterven (Goede Vrijdag en Pasen) om ons te bevrijden en verlossen van de zonde, duivel en de dood. Wat een ontferming van God

Daarom roept Hij ons op om 

ons leven aan God toe te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk.  

Al onze verkeerde dingen, de Bijbel noemt dat onze oude mens, moeten we afleggen om ons helemaal door Zijn Woord en Geest (Pinksteren) in gehoorzamaheid te laten leiden.

Want JEZUS is Heere, ook van jou en mij!!! 

Schilderij Jeshua Hamasjiach en Chanoekialicht

Terug
Vorige
Volgende
© 2023 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top