Home
Pastorale schilderijen
enige pastorale schilderijen

Pastorale schilderijen

Gods Woord biedt troost en bemoediging. Enige indrukken in beeld gebracht

om te lezen

 

II. Verootmoediging van David


Nadat David met Bathseba de zonde heeft bedreven (overspel)  en haar man Uria heeft laten sneuvelen in de strijd, komt hij door Gods genade tot inkeer en berouw.

Hij vast en bidt 7 dagen lang in de binnenkamer, om het leven van het kindje dat geboren is. Hij dicht dan ook Psalm 32 en Psalm 51. Een gedeelte van deze laatste Psalm staat op het schilderij.

 

III. Vergeving en bevrijding door het bloed van het Paaslam nav Exodus 12:12,13

"Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE.

En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen."

 

IV. Jer. 31:3 zegt dat de Heere God Israël van verre tijden is verschenen, (zoals bij Elia in de woestijn en de roeping van Elisa)  en dat Hij hen met een eeuwige liefde heeft liefgehad.

Zo heeft de Heere ook aan mij gedaan, ik ben gedoopt, geroepen, verlost van zonden en schuld, bevrijd.

Als alle koorden die je verbinden aan anderen en aan God doorgesneden zijn, zijn het de koorden van Zijn goedertierenheid en trouw die standhouden.

"Want Hij heeft mij getrokken met goedertierenheid", (met de koorden van zijn liefde) ,

 

V. Christus Jezus is onze Hoop.

"Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid." Hebr. 6:19,20 

 

Wil je meer weten over Jezus Christus, Hogepriester naar de ordening van Melchizedek, klik hier>

 

VI. Zoals de arend zijn broedsel opwekt, voor hen zorgt, zo zorgt de Heere Gods voor Israël en in de Messias ook voor ons. 

"Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. zo heeft alleen der HEERE hem geleid, en er was geen vreemde god bij hem." Deut. 32:12,13  

 

VII. De HEERE openbaart Zich aan Mozes en roept Zijn Naam uit (Zie Exodus 34:6,7) In de Psalmen vinden we deze benamingen meerdere keren terug, ( zie schilderij hiernaast/-onder) 

 

© 2023 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top