Volmaakt

Zijn goede relatie

Home
Tentoonstellingen
Volmaakt
Zijn goede relatie

Zijn goede relatie

De Heere God heeft in Sion een hoeksteen gelegd, fundament en sluitsteen van het gebouw Gods.

Hij heeft zowel een eeuwige belofte aan David en Zijn nageslacht gegeven, dat "Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten" (tot in eeuwigheid)----

als ook een eeuwige belofte voor Sion:  
"Want de HEERE heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

Zie Ps. 132:11-13

Schilderij van het nieuwe Jeruzalem. 

I. Wat een geweldig evangelie is dat! Dat is en wordt aan Israël, maar ook aan jou en mij verkondigd. Om vast te geloven en je leven daarop te bouwen!! Daarom wordt de Heere Jezus en wat Hij gedaan heeft ook wel vergeleken met een Steen, een Hoeksteen of een Sluitsteen. 

In Sion, de naam van zowel de stad Jeruzalem, alsook van ‘t geheiligd volk van God (uit Israël) en van de plaats waar God wil wonen (zijn heiligdom) heeft de Heere God Zelf die Hoeksteen gelegd.  Een hoeksteen is een hele grote fundamentsteen, die het gebouw draagt en alle muren bij elkaar houdt

Er is ook spraken van een hoofd des hoeks, een zogenaamde sluitsteen. Deze sluitsteen is de steen die het laatst wordt aangebracht in een gebouw. Hij is in de boog de steen, die alles bij elkaar houdt. Neem je die steen weg, dan valt het hele gebouw in elkaar.

Schilderij van schuilen aan de voet van het kruis, op de rots

II. De Heere Jezus, de Middelaar van dat Nieuwe Verbond in Zijn bloed, is Diegene, Die de belofte aan Adam en Eva in de zogenaamde ‘moederbelofte’ en de belofte aan Abraham heeft waargemaakt en vervuld. 

Alleen Hij is het dragende fundament van het Gods gebouw, de geestelijke tempel en Die alles bijeenbrengt en houdt. Hij is de Alpha en Omega, de Alef en de Tav>, het begin en het einde  van alles. Bij Hem kun je schuilen. 

Schilderij van Grote Verzoendag; bloed gesprenkeld op het Kapporeth/verzoendeksel om verzoening te doen. Lev. 16

Detail van het schilderij Feesttijden des Heeren (zie Sitebar)

III. In het heiligdom van Israël mocht alleen de hogepriester, eens per jaar bij God komen. Dan moest hij door een groot gordijn (‘t voorhangsel) heen en met bloed van de zondebok verzoening doen op het gouden verzoendeksel.

Schilderij van de twee geitenbokken op Grote verzoendag. Zie Lev. 16 

De Heere Jezus heeft als de enige volmaakte Hogepriester, door het offer van Zijn eigen leven op het kruis van Golgotha die nieuwe en levende weg tot God geopend. Door Zijn lijden en sterven in onze plaats heeft Hij niet alleen de Joden met God verzoend, maar ook allen die in Hem geloven uit alle volkeren. 

Schiderij van Zacharia 8:23, de zegen voor allen uit de volkerebn, die de slip van een Jiudese man vastgrijpen. 

Wie zijn geloof bouwt op Hem, is zelf ook een levende steen, die samen met anderen, Joden en heidenen één tempel vormen, waar God Zelf woont door Zijn Geest. Helaas struikelen ook nog velen over die steen in ongeloof .

Schilderij van Voorhangsel in de tempel gescheurd

Verdieping over Zijn goede relatie
Messias belijdende Joden
Messiasbelijdende Joden,
eerstelingen van Gods hemels tempelgebouw,
wedergeboren tot ware God lovers,
‘t bewijs van Zijn eeuwige liefde en trouw.
 
In Zijn ontferming uitverkoren
gebracht op de Weg van redding en behoud,
die Jeshua door alle beproevingen heen gebaand heeft,
gelouterd goud.
 
Messias belijdende Joden.
in Gods eeuwige liefde gegrond.
Jeshua gaf Zijn leven als offer voor hun en onze zonden
de derde beker, het bloed van het nieuwe verbond.
 
Jeshua’s liefde voor eerstelingen
Zijn levende weg voor gans Israëls behoud
Hadderech voor Abrahams kinderen
genade en waarheid in overgave aan Hem ontvouwd
 
Sjaak Maliepaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn geloof bouwt op Hem, is zelf ook een levende steen, die samen met anderen, Joden en heidenen één tempel vormen, waar God Zelf woont door Zijn Geest. Helaas struikelen ook nog velen over die steen in ongeloof .

 

 

Terug
Vorige
Volgende
© 2023 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top