Volmaakt

Zijn gerechtigheid

Home
Tentoonstellingen
Volmaakt
Zijn gerechtigheid

Zijn gerechtigheid

Jezus is Gods en onze gerechtigheid. Alleen in Hem is er vergeving van zonden en schuld.

I.  De Heere God riep Abram - later kreeg hij van God de naam Abraham - en gaf hem en zijn nageslacht die grote belofte, dat er Iemand uit het volk Israël zou komen, Die wel volmaakt zou zijn. Die belofte werd ook gegeven aan Izak en Jakob. En geldt allen die geloven.

Die volmaaktheid wordt hen gegeven. Als een geschenk! Gratis en voor niets.

Dat is nu genade van God. Hij heeft in liefde Abraham uitgekozen om door hem alle mensen te zegenen. Want alleen door Abraham en zijn nageslacht worden alle mensen gezegend. Ook jij en ik. Als je net als Abraham in God en Zijn belofte gelooft. 

Schilderij van Abraham kijkend naar de sterren, zo zal zijn nageslacht zijn 

II.  Er staat in de Bijbel dat Abra(ha)m God geloofde. Hij nam voor waar aan wat God hem had gezegd. Hij beaamde dat volkomen en vertrouwde daarop. Niet even maar heel zijn leven lang heeft hij op God vertrouwd, Daardoor stond hij recht voor God. De Bijbel zegt dat God het hem toerekende als gerechtigheid. ‘Tsedaqah’. Alsof Abraham zelf volmaakt was en alles volmaakt gedaan had en zou doen.

Dat komt omdat eeuwen later de Heere Jezus, uit het nageslacht van Abraham, wel alles volmaakt goed gedaan heeft. Hij maakt ons tot nieuwe mensen. Dat heeft Hij niet alleen aan Abraham, maar nog veel eerder, al aan Adam en Eva in het paradijs beloofd. 

 

De moederbelofte

"En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslachten haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen."

Genesis 3:15 

Schilderij van Adam en Eva na de zondeval. God belooft een Nieuwe schepping

Alle beloften van God uit het Oude of Nieuwe Testemant zijn en worden door de Messias vervuld, want 'die zijn In Hem ja en in Hem amen, tot verjheerlijking van God door ons' (Zie 2 Kor. 1:20) 

En om die beloften te vervullen heeft Hij in plaats van Israël van van ons de straf van God op onze ongerechtigheden op het kruis gedragen.

Schilderij van jesaja 53 :5, 6. "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengtt, was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheden van ons allen op Hem doen neerkomen."

Bij het schilderij: Zoals de golven aanlopen op het strand, zoals de bliksem neerkomt op de bliksemafleider, zo heeft de HEERE alle ongerechtigheden van Israël en van ons op Hem doen neerkomen. Hij bleef eronder en overwon het door alles te dragen en wegte dragen. Hij was en is de rots in de branding, de muur waartegen het glas verbrijzeld wordt

Hij is de Enige Rechtvaardige voor God. Zijn gerechtigheid zal heel de aarde vervullen.

Schilderij van de eeuwige Gerechtigheid als een geschenk

Een van de 22 kaartjes van het hebreeuwse alfabet, waarvan ene memoriespel gemaakt is

III. Nu is de blijde boodschap dat de Heere God aan jou en mij Zijn gerechtigheid, Zijn volmaaktheid, Zijn wijsheid toerekent.

Dat wil zeggen: God ziet jou en mij nu alsof wij het allemaal zelf volmaakt goed gedaan hebben.

Veel dienstknechten van God, o.a. de profeten hebben dat verkondigd, zoals Elia en Jeremia.Hieronder ziet u Elia die bij de beek Krith is, zich daar verbergt en door de Heere verzorgd wordt. Brood en vlees door de raven gebracht, water uit de beek. (lees 1 Kon. 17)

Schilderij van Elia, die zicjh verborg bij de beek krith

Schilderij van de profeet Elia die naar de berg Horeb vlucht en daar een ontmoeting met de Heere God .

Lees ook maar na hoe mooi dat door een onderwijzing van de kerk omschreven is in Zondag 23 van de Heidelberger Catechismus.

Waardoor bent u rechtvaardig voor God?

 

Terug
Vorige
Volgende
© 2023 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top