Volmaakt

Zijn geheimenis

Home
Tentoonstellingen
Volmaakt
Zijn geheimenis

Zijn geheimenis

De Bijbel spreekt van Gods geheimenis, dat eeuwen lang verborgen is gebleven, maar door de Heere Jezus is geopenbaard. Dat geheimenis is HijZelf. Door Hem worden ook de heidenen gered, naast de Joden. Wat een genadegeschenk is dat. Hoop voor Jood en niet Jood.

Schilderij van Gods Woord
I.  De Heere God heeft dit alles al in de Bijbel, in de Geschriften van het Oude Testament laten opschrijven. Wie Hij is, de enige ware God, Schepper van de hemel en de aarde. En dat er geen andere goden gediend mogen worden, denk maar aan de belijdenis van Israël:
het zogenaamde: Sjema Israël  (Tekst geschreven op perkament door Joodse sofer(schrijver)
Deut. 6:4-9 : Luister Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één. En wat er verder volgt.  Het gata God om de liefde tot God met heel je hart, ziel, verstand en kracht. En de naaste als jezelf. Zie Lev. 19:18b
 
Maar hij heeft daarin ook een geheimenis opgenomen, dat toen nog niet begrepen werd.  
Het stond er al, maar niemand begreep het eigenlijk. Pas toen de Heere Jezus gekomen was, bleek wat dat geheimenis eigenlijk was en inhield. Het volk Israël verwachtte wel de Messias, de hoop voor Israël, maar dat het ook voor alle mensen was uit alle volkeren, dat werd toen en door velen nu nog niet verstaan en begrepen.
 
Schilderij: Jezus openbaring in Joh.6:35 

"En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben." 

De blijde boodschap van Gods genade voor Israël en ook voor de heidenen wordt in het Nieuwe Testament het 'geheimenis 'genoemd, dat eeuwen lang verborgen is gebleven, maar in de volheid van de tijd geopenbaard is. Maar ook toen begreep en geloofde niet iedereen wat de Heere Jezus verkondigd heeft. Dat is en blijft het werk van God zelf, Die door Zijn Geest en Woord het hart en de ogen moet openen. De Heere Jezus zegt, dat alleen wie tot de schapen van de Goede Herder behoort, die God de Vader aan de Herder heeft gegeven, alleen zij horen Zijn stem en zullen Hem volgen en dienen. 

Schilderij: Jezus is de deur der schapen, Joh. 10:7 

De anderen zien het niet en het is voor hen verborgen. God Zelf moet Israël en  jou en mij dat geheimenis openbaren.
 
III. Jezus is dat geheimenis van God. Hij is de Messias, de Goede Herder, het ‘Aangezicht’ van God. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls, om hen op te zoeken, te redden en verlossen. Maar ook de schapen, die behoren tot alle volkeren van deze wereld heeft Hij op het oog. Zij zullen worden één kudde en één Herder.

Schilderij, Jezus is de goede Herder, Joh. 10:11

De andere Ik ben Woorden uit het Johannes evangelie 

De Ik-ben woorden van de Heere Jezus

Een mooi voorbeeld van dat geheimenis schuilt ook in het eerste woord van de Bijbel ‘Bereshiet’ In het begin. Dat woord bestaat eigenlijk uit drie woorden, namelijk 'BaRa'- scheppen; 'Roosj,'-hoofd en 'Shiet' – fundament.  Wat Gods schiep door Zijn Zoon was er al, in Zijn Hoofd en Hart. Alleen wie op de Zoon zijn leven bouwt en Hem in alles vertrouwt, heeft een vast fundament voor nu en voor de toekomst. Dag mag je verkondigd worden. (Zie Rom. 10:14-17). 

Terug
Vorige
Volgende
© 2024 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top