Nieuwe Tentoonstelling

Jezus Christus is Heere

Jezus Christus is Heere

Gods uitverkiezende liefde wordt volkomen in Hem geopenbaard. In Zijn leven, in Zoijn lijden en sterven, in Zijn opstanding!

1. De Heere Jezus is de Eniggeboren Zoon van God, de Messias, Redder en Verlosser.  Hij is het Licht der wereld.

In het Hebreeuws staat geschreven ‘Ani Oor’. Ik ben een licht.

De Thorah wordt het licht genoemd. Jezus is de Thorah . Hij is en wijst de goede weg, Gods weg, de enige ware weg, de levende weg. Hij roept allen uit de duisternis van zonden, duivel en dood om zich te bekeren van alle zonden en je vertrouwen op Hem te stellen.

Hij is en schenkt leven, eeuwig leven. Ook voor ons, heidenen. Voor allen die de slip van een Judeese man vastgrijpen.  Zach. 8:23 Zie schilderij in sidebar

2. De ware weg loopt via Golgotha en Open Graf. Jezus is

 

  • onze hoogste Profeet en Leraar die ons dé weg wijst, de uitweg uit de duisternis en de dood, (Paneel 4)
  • de enige Hogepriester Die door Zijn bloed ons de Weg tot God is:  Hij heeft ons verzoend in Zijn eigen lichaam door de dood om ons heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen. Kol. 1:13,14, 19ev. En voor ons bidt en pleit bij de Vader Joh. 17(Dit paneel)
  • Hij is onze eeuwige Koning, Die als de Goede Herder er altijd voor Zijn schapen uit Israël en  uit de volkeren is ons is en ons beschermt en leidt (Paneel 6)

Zie ook Jes. 53 , 2 Kor. 5:21, Rom. 3:24, 1 Pt 2:21-24.

Door het ene volmaakte offer heeft Hij ons geheiligd en volmaakt eens en voor altijd (Hebr. 10:10,14)

3.De Heere Jezus overwint de dood en staat op, op de eerste dag van de week.  Hij verschijnt aan velen, die zelfde dag. Je ziet een open graf waar  hemelse boden het goede nieuws aan de vrouwen brachten, die als eerste verkondigers van Zijn opstanding werden! Wat zoeken jullie de Levende bij de doden. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt. Luk 24

4. De opgestane Heere verschijnt ook op de achtste dag aan Zijn discipelen en aan Thomas. Joh. 20:19-23, 24-31.

De achtste dag is de dag van de besnijdenis van het hart, de dag van de inwijding van de tabernakel Lev. 9  de dag waarop de Heere Jezus ook Thomas een ander hart geeft. Met Nathanaël en Petrus gaat Thomas Hem belijden:  Mijn Heere en mijn God. Joh. 20:28

5. Alleen Jezus kan ons nader tot God brengen.

Door Zijn kruis en opstanding.

Hij stond op, op de eerste dag van de week en schenkt alle die in Hem geloven, die God verkoren heeft tot het vergeving van zonden en een eeuwig leven.

Jezus geeft Zijn leven voor en i.p.v. ons, als zoenoffer voor onze zonden.. Hij roept alle mensen om in Hem te geloven, zich te bekeren en zich te laten dopen. (Zie linkercirkel)

6. Bij de Pascha of sedermaaltijd stelt Hij het Heilig Avondmaal in. Bij het breken van de matze, het ongezuurde brood zegt Hij:  Dit is mijn lichaam…. Bij de derde beker, van de verlossing (Ex. 19:5,6) zegt Hij Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. (Jer. 31:31ev) Zie middelste en rechter cirkel)

7. Jezus Christus is Heere. Hij wijst ons de ware weg , is Zelf die ware weg ten leven. Hij is Gods Licht in de duisternis van zonden, duivel en dood. Hij is  Heere: Wie heeft het voor het zeggen in je leven. Hij heeft door Zijn overgave en gehoorzaamheid tot op het kruis voor ons de weg tot God geopend. In verzoening en vergeving, als het ware Paaslam, 1 Kor. 5:6-8. In doop en Avondmaal hebben we door geloof gemeenschap met Hem

Terug
Vorige
Volgende
© 2024 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top