Nieuwe Tentoonstelling

Het Woord van God

Het Woord van God

Zoals God in het begin alles geschapen heeft door het Woord, zo lezen we in het evangelie naar Johannes, dat Jezus, Gods Zoon dat Woord is, door Wie God alles geschapen heeft en dat alleen door Hem alles weer volmaakt zal worden.

1. Bereshiet.

Zoals we al eerder konden lezen op paneel 1 begint het eerste Bijbelboek Genesis‘ met het woord: ‘Bereshiet’, “In het begin”. Daarin zijn in het Hebreeuws drie andere woorden tot één samengevoegd: Bara: scheppen,  Roosj: Hoofd,  Shiet: fundament.

Het evangelie van Johannes begint ook met hetzelfde woord: Bereshiet:    “In het begin”. ”In het begin was het Woord,(Hebr. Dabar) en het Woord was bij God en het Woord was God.

Het Woord, ‘Dabar’ is Gods Zoon door Wie God alles geschapen heeft. Kol. 1:15, Hebr. 1:2, Joh,.1:1-3 (Zie paneel 1)

Voordat God de hemel en de aarde schiep,  had God alles al bedacht en in Zijn Raad vastgelegd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid waren ook wij in het Hoofd en Hart van God(met eerbied gesproken), want God is van eeuwigheid tot alle eeuwigheden.  In liefde zijn wij in Hem, het fundament, uitverkoren om heilig en smetteloos te zijn in liefde. Ef. 1:4ev. 

2. Hoe lief heb ik uw Thorah

De Heere Jezus, Gods eniggeboren Zoon, is dus niet gekomen om de Thorah af te schaffen maar deze te vervullen, dat is om deze helemaal waar te maken. Jezus zegt daarover, dat niet één jota, de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet of één tittel, een streepje aan een Hebreeuwse letter, van de Thorah zal vergaan, eer alles is geschied. Om Hem gaat het in de Thorah, Hij is het einddoel van alle leefregels (Rom. 10:4). Jezus heeft niet alleen de Thorah uitgelegd maar ook vervuld. Zie Mattheüs 5:17ev.


Op het tweede schilderij (van rechts) zie je een aantal Joden bij de Kotel, de Klaagmuur in Jeruzalem. Hun liefde tot Het Woord van God is daar verbeeld. En hoewel velen van hen de Messias (nog) niet belijden en in Hem geloven, is er toch die liefde voor Gods Woord (het Oude Testament).

Laten we bidden dat hun hart en ogen voor hun eigen Messias geopend zullen worden en zij die Bron van het heil mogen zien en Hem ontvangen als de vervulling van de Thorah en uiteindelijk “gans Israël behouden zal worden” Rom. 11:25.

3. Gelijkenis van de zaaier en het zaad

De Heere Jezus spreekt als onze hoogste Profeet en Leraar veel in gelijkenissen over het Koninkrijk van God, waarvan Hij ook de Koning is. Een heel bekende gelijkenis is die van de zaaier, die uitging om het zaad te zaaien. Zie  Matth. 13:1ev.  Dat zaad is het Woord van God, dat  gezaaid wordt in de akker van ons hart.

Een deel is gezaaid 

  • langs de weg. Maar vogels kwamen en aten het op. Het verwijst naar de boze die Gods woord wegneemt voordat het iets kan doen in ons hart;
  • op steenachtige plaatsen, waar er niet voldoende aarde is om te wortelen. Dus geen vrucht omdat geloof niet geworteld is;
  • tussen de dorens en distels en wordt gaandeweg verstikt, ook geen vrucht, omdat rijkdom en zorgen ons in beslag nemen;
  • in goede aarde en brengt 30, 60 of 100-voudig vrucht voort. 

Jezus leert ons met die gelijkenis dat niet alle geloof een echt geloof is, zaligmakend. Het geloof dat vrucht draagt ten eeuwige leven is dat wel. In Zijn onderwijs zegt Jezus ook dat Hij Zelf die graankorrel is die in de aarde valt en sterft en veel vrucht draagt. Alleen door Hem krijgt je leven zin, doel en betekenis.

4. Ik was… en jij hebt Mij …

Het Woord van God werkt echt  iets uit in ons leven . Zoals de 6 werken van barmhartigheid die duidelijk naar voren komen op de oordeelsdag.

Matth. 25:31ev somt die werken op. Dat zijn het bezoeken van zieken, het geven van brood aan de hongerigen en water aan de dorstigen, de naakten kleden en gastvrij zijn voor de vreemdeling en als laatste aandacht voor en bezoek aan gevangenen.  Jezus betrekt die werken op wat er aan Hem gedaan is: “Voor zover u het aan een van de geringste broeders van Mij hebt gedaan, heb je het aan Mij gedaan.”

Wij worden niet door goede werken te doen behouden, zodat we daardoor dat plaatsje bij God in de hemel en op de nieuwe aarde zelf verdienen, maar we worden ook niet zonder goede werken zalig. Joh. 15:1ev Een goede boom herken je immers aan de goede vrucht. Alleen als Zijn vrucht in ons wordt gevonden Joh. 15:5 en Gal. 5:22, wij geput hebben uit de goede Bron, is het goed. Jakobus noemt geloof zonder vrucht van de Geest een dood geloof (Jak. 2) Wie zou dat nu willen hebben?

Bij het eindoordeel komt er een definitieve scheiding tussen de schapen en de bokken. Tussen wie naar de hemel en wie naar de hel zal gaan.   Daarom een indringende vraag:

Weet jij al waar je de eeuwigheid zal doorbrengen?

Terug
Vorige
Volgende
© 2024 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top